Pierwszy dzień 84. posiedzenia Sejmu – podsumowanie

  • 19.07.2019, 12:04
  • Redakcja PL
Pierwszy dzień 84. posiedzenia Sejmu – podsumowanie
17 lipca rozpoczęło się 84. posiedzeniu Sejmu. Pierwszego dnia obrad posłowie pracowali m.in. nad projektem wprowadzającym dodatek 500 zł miesięcznie dla dorosłych osób niepełnosprawnych będących w najtrudniejszej sytuacji. Sejm podjął też decyzję w sprawie wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Środowiska.

I czytania

Sejm rozpoczął obrady od I czytania projektu o świadczeniu uzupełniającym dla dorosłych osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Otrzymają one dodatek w wysokości 500 złotych. Dyskusję nad projektem rozpoczęło wystąpienie Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Dokument w imieniu rządu zaprezentował Krzysztof Michałkiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nad projektem będzie pracować Komisja Polityki Społecznej i Rodziny.

Odbyło się również I czytanie projektu ustawy, który przewiduje zastąpienie obowiązującego obecnie szczególnego rozwiązania rozliczania podatku VAT, czyli odwrotnego obciążenia (split payment) stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej płatności (MPP) w niektórych branżach. Uzasadnienie projektu przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Tadeusz Kościński. Projekt został skierowany do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia.

Omawiany przez Sejm w I czytaniu rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy zwolnienia z podatku dochodowego dochodów marynarzy uzyskanych z tytułu pracy na statkach morskich o polskiej przynależności, wykonywanej łącznie przez okres co najmniej 183 dni w roku podatkowym, w żegludze międzynarodowej na statkach wykorzystywanych do przewozu ładunku lub pasażerów. Dokument realizuje stanowisko Komisji Europejskiej. Projekt uzasadnił Grzegorz Witkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Sejm skierował dokument do dalszych prac w komisjach: Finansów Publicznych oraz Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Sejm rozpatrzył też w I czytaniu projekt noweli Kodeksu wyborczego, który zakłada, że o ważności wyborów prezydenckich, do Sejmu, Senatu, do PE oraz ważności wyboru posła, przeciwko któremu wniesiono protest, Sąd Najwyższy będzie orzekał w składzie całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Dokument przedstawiła poseł Anna Kwiecień. Sejm skierował projekt do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego.

Kontynuacja prac w Sejmie. II czytania

W środę posłowie w II czytaniu rozpatrzyli także obszerny projekt noweli Kodeksu postępowania karnego autorstwa resortu sprawiedliwości, który dotyczy m.in.usprawnienia postępowania karnego, dostosowania regulacji procesowych do rozwoju technologicznego i wyeliminowania błędów legislacyjnych w ustawie.Wraz z rządową propozycją posłowie omówili też senackie projekty zmian w Kodeksie postępowania karnego (druki nr 3134 i 3193). Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach przedstawił poseł Marek Ast. W związku z wniesieniem poprawek w II czytaniu projekty zostały ponownie skierowane do komisji w celu przedstawienia sprawozdania.

Nowelizacja Prawa o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych przewiduje, że aplikantki adwokackie i radcowskie - które po zakończeniu aplikacji nie mogły przystąpić do egzaminu z powodu urodzenia dziecka - będą mogły zachować uprawnienia aplikanta przez dodatkowy rok. Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka przedstawił poseł Marek Ast. Sejm zdecyduje o dalszych losach projektu w bloku głosowań.

Posłowie zajęli się w środę także nowelizacją ustawy o weteranach działań poza granicami państwa, która wprowadza przepisy umożliwiające efektywniejsze funkcjonowanie systemu pomocy udzielanej uczestnikom działań sił zbrojnych RP poza granicami państwa. W imieniu Komisji Obrony Narodowej sprawozdanie przedstawił poseł Wojciech Buczak. Posłowie ponownie skierowali dokument do komisji w celu przedstawienia sprawozdania.

Przedstawiony przez Prezydenta RP projekt ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, który posłowie rozpatrzyli w II czytaniu, ma na celurozwój i integrację systemu usług społecznych na poziomie lokalnym. Zakłada tworzenie Centrów usług społecznych w celu zaspokajania przez gminę potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie określonych usług społecznych oraz koordynacji tych usług. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny przedstawiła poseł Joanna Borowiak. W związku ze zgłoszeniem w II czytaniu poprawek Sejm skierował projekt ponownie do komisji w celu przedstawienia sprawozdania.

Posłowie pracowali w środę nad senackim projektem ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Dokument dotyczy rozszerzenia zadań Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o zaspokajanie roszczeń za szkody osobowe z tytułu umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz ubezpieczenia OC rolników - w przypadku wyczerpania się sumy gwarancyjnej - do wysokości obecnie obowiązującej sumy gwarancyjnej. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych przedstawił poseł Jan Szewczak. W czasie II czytania zgłoszono do projektu poprawki, w związku z tym został ponownie skierowany do rozpatrzenia przez Komisję.

Nowelizacja ustawy o portach i przystaniach morskich ma służyć dostosowaniu przepisów krajowych do rozwiązań unijnych. Dokument ustanawia ramy w zakresie świadczenia usług portowych oraz wspólne zasady dotyczące przejrzystości finansowej portów. Sprawozdanie komisji przedstawił poseł Sylwester Chruszcz. Sejm przystąpi do III czytania projektu w bloku głosowań.

Rządowa propozycja ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych wprowadza przepisy umożliwiające przyznawanie rekompensat pieniężnych (stanowiących pomoc publiczną) części przedsiębiorców z sektora energochłonnego (ok. 300 firm), których rentowność oraz konkurencyjność jest istotnie zagrożona w wyniku wzrostu cen energii elektrycznej, spowodowanego unijną polityką klimatyczno-energetyczną (chodzi m.in. o rosnące ceny zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych). Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa przedstawił poseł Maciej Małecki. W czasie II czytania złożono do projektu poprawki, w związku z czym został ponownie skierowany do komisji w celu przedstawienia sprawozdania.

Sejm w II czytaniu rozpatrzył rządowy projekt ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Nowe przepisy mają poprawić dostępność podmiotów publicznych i umożliwić osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z usług publicznych w sposób możliwie samodzielny. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury przedstawił poseł Jerzy Polaczek. Sejm przystąpi do III czytania projektu ustawy w bloku głosowań.

Posłowie dyskutowali o zmianach w ustawie o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Proponowane rozwiązania mają ograniczyć nieprawidłowości w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny przedstawił poseł Grzegorz Matusiak. Sejm skierował projekt do ponownego rozpatrzenia przez Komisję.

Rządowy projekt zmian w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę dotyczyrozszerzenia katalogu składników wynagrodzenia, które nie są uwzględniane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika porównywanego z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę, o dodatek za staż pracy. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny przedstawiła poseł Urszula Rusecka. Sejm przystąpi do III czytania projektu w bloku głosowań.

Sejm pracował nad nowelizacją ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje zniesienie warunku ukończenia 55. roku życia jako koniecznego do nabywania prawa do emerytury przez funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy zawodowych. Zgodnie z zawartymi w dokumencie rozwiązaniami pracownicy mundurowi otrzymają prawo do emerytury po 25 latach służby. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych przedstawił poseł Grzegorz Adam Woźniak. W związku ze zgłoszeniem poprawek projekt został ponownie skierowany do Komisji.

W II czytaniu posłowie omawiali przedstawiony przez Prezydenta projekt nowelizacji ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej. Propozycja rozszerza prawa policjantów, funkcjonariuszy SG i SW w zakresie tworzenia i wstępowania do związków zawodowych. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych przedstawił poseł Arkadiusz Czartoryski. Sejm ponownie skierował projekt do komisji w celu przedstawienia sprawozdania.

Sejm pracował w środę nad nowelizacją ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy - Prawo energetyczne. Projekt ma na celu zwiększenie pojemności magazynowych na poziomie oczekiwanym przez sektor naftowy w odniesieniu do pojemności na surowiec oraz na paliwa gotowe. Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa przedstawił poseł Wiesław Krajewski. Sejm przystąpi do III czytania projektu w bloku głosowań.

Nowelizacja ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu to kolejny rządowy projekt rozpatrzony przez Sejm w II czytaniu. Dokument zakłada wprowadzenie przepisów ułatwiających budowę kluczowej infrastruktury dystrybucyjnej, która umożliwi dostawę paliw gazowych z terminalu LNG w Świnoujściu do jak największej grupy odbiorców. Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa przedstawiła poseł Ewa Malik. III czytanie projektu ustawy odbędzie się w bloku głosowań.

Sejm omawiał w II czytaniu rządowy projekt nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Proponowane zmiany mają umożliwić podmiotom zobowiązanym do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego urealnienie zakresu obowiązków związanych z realizacją NCW w najbliższych, kluczowych dla branży latach. Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa przedstawił poseł Krzysztof Sitarski. Sejm przystąpi do III czytania w bloku głosowań.

Posłowie dyskutowali o senackim projekcie ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, dotyczącym m.in. nałożenia na sprzedawców żywności o powierzchni sprzedaży powyżej 250m kw. obowiązku zawarcia z organizacją pozarządową umowy dotyczącej nieodpłatnego przekazywania żywności na cele społeczne, oraz wprowadzenia opłaty za marnowanie żywności oraz kar w przypadku nie zawarcia takich umów. Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju przedstawił poseł Paweł Kobyliński. W związku ze zgłoszeniem poprawek projekt został ponownie skierowany do komisji w celu przestawienia sprawozdania.

Pozostałe decyzje Izby

Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Środowiska.

Redakcja PL

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe