Pierwszy dzień 81. posiedzenia Sejmu – relacja

  • 16.05.2019, 11:34
  • Redakcja PL
Pierwszy dzień 81. posiedzenia Sejmu – relacja
W środę głównym punktem prac posłów była rządowa propozycja zmian w Kodeksie karnym, mających na celu bezwzględną walkę z przestępstwami pedofilskimi. Sejm pracował także nad odtworzeniem spójnego i efektywnego systemu lokalnych połączeń autobusowych, obejmującego wszystkie regiony Polski. W porządku obrad znalazł się także rządowy projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zakładający likwidację pobierania opłat przez szpitale od rodziców i opiekunów przebywających w placówkach z dzieckiem lub z osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym.

I czytania


Zgodnie z przedstawioną przez rząd propozycją zmian w Kodeksie karnym, zgwałcenie dziecka nie będzie podlegać przedawnieniu. Obecnie gwałt na osobie małoletniej poniżej 15 roku życia przedawnia się po 20 latach, a jeżeli w tym czasie wszczęto postępowanie – po upływie 30 lat. Wśród rozwiązań wymierzonych w sprawców przestępstw pedofilskich, w projekcie zaproponowano także podniesienie wieku prawno-karnej ochrony dzieci z 15 do 16 lat. Jednocześnie, rządowa propozycja zakłada wprowadzenie możliwości odstąpienia od kary przez sąd, gdy różnica wieku jest niewielka. Projekt radykalnie podwyższa kary za pedofilię. Gwałcicielowi dziecka grozić będzie od 5 do 30 lat więzienia. Jeżeli natomiast osoba małoletnia pozostawała pod pieczą sprawcy, wówczas dolna kara będzie podwyższona do 8 lat. Jeśli zaś następstwem gwałtu będzie śmierć dziecka - kara dożywocia. Aktualnie za zgwałcenie dziecka grozi od 3 do 15 lat, a gdy sprawca działał ze szczególnym okrucieństwem – od 5 do 15 lat. Projekt zakłada też podwyższenie kar za seksualne wykorzystanie dzieci. Obecnie wynoszą one od 2 do 12 lat więzienia, a zgodnie z projektem – od 2 do 15 lat. Projekt zakłada również, że sprawcy brutalnych zbrodni pedofilskich nie będą mogli wyjść z więzienia na przedterminowe zwolnienie. W najcięższych przypadkach sąd będzie mógł wyłączyć możliwość wcześniejszego warunkowego zwolnienia. W myśl proponowanej nowelizacji poszerzony zostanie zakres informacji ujawnianych w tzw. rejestrze pedofilów, który zostanie uzupełniony o zawód wyuczony i wykonywany przez sprawcę w momencie popełnienia przestępstwa. Pozostałe zmiany zaproponowane w projekcie reformy Kodeksu karnego dotyczą m.in. elastycznego wymiaru kar. Mają one dać sądom możliwość orzekania zgodnie z poczuciem sprawiedliwości i współmiernie do ciężaru winy. Obecnie sędziowie dysponują ograniczonym zakresem kar za najpoważniejsze przestępstwa: do 15 lat pozbawienia wolności, osobną karą 25 lat więzienia i dożywotnim pozbawieniem wolności. Nie mogą więc wymierzyć np. kary 18 czy 27 lat więzienia, nawet gdyby była ona odpowiednia. Projekt zakłada likwidację osobnej kary 25 lat więzienia i wprowadzenie elastycznego wymiaru kar: od 15 dni do 30 lat pozbawienia wolności oraz dożywocia. Uzasadnienie projektu ustawy przedstawił minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Projekt został skierowany do Komisji Ustawodawczej.


Rządowy projekt nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw dotyczy utworzenia nowego modelu naliczania i poboru kosztów egzekucyjnych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym. Nowy model polega w szczególności na określeniu maksymalnej wysokości opłaty egzekucyjnej i opłaty manipulacyjnej. Model zakłada również określenie sposobu obliczania wysokości ww. opłat w związku z dobrowolną zapłatą egzekwowanej należności, po dokonaniu czynności egzekucyjnych. Model uwzględnia też wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 czerwca 2016 r. Uzasadnienie projektu przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Filip Świtała. Projekt został skierowany do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Finansów Publicznych.


II czytania


Izba w pierwszym dniu posiedzenia przeprowadziła prace nad odtworzeniem spójnego i efektywnego systemu lokalnych połączeń autobusowych, obejmującego wszystkie regiony Polski. Jest to cel rządowych propozycji zmian przygotowanych z myślą o ułatwieniu życia mieszkańcom mniejszych miejscowości. Projekt ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zakłada dopłaty z budżetu centralnego, co we współpracy z samorządami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi ma umożliwić odtworzenie zlikwidowanych lokalnych połączeń oraz dofinansowanie deficytowych. W myśl projektu dofinansowanie ma dotyczyć linii komunikacyjnych nie funkcjonujących od co najmniej 3 miesięcy przed wejściem ustawy w życie oraz linii, na które umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po jej wejściu w życie. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinasowanie Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w 2019 r. ma wynieść 300 mln zł, a w latach kolejnych – 800 mln zł (począwszy od 2020 r. do 2028 r.). Założenia projektu zaprezentował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Z kolei sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przedstawił poseł Bogdan Rzońca. W związku ze zgłoszonymi poprawkami w trakcie II czytania projekt został ponownie skierowany do Komisji.


Rządowy projekt nowelizacji ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego koryguje przepisy dotyczące tzw. prawa filiacyjnego, czyli zasad ustalania i zaprzeczania ojcostwa i macierzyństwa. Wniesienie projektu jest efektem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2013 r., który uznał za niezgodny z Konstytucją jeden z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który przewidywał, że zaprzeczenie ojcostwa nie jest możliwe po śmierci dziecka. Projekt umożliwia ukończenie procesów o zaprzeczenie ojcostwa, o zaprzeczenie macierzyństwa oraz o ustalenie bezskuteczności uznania dziecka wszczętych za życia dziecka, a także ustalenie macierzyństwa lub ojcostwa na drodze sądowej po śmierci dziecka. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach przedstawił poseł Bartłomiej Wróblewski. W związku ze zgłoszoną poprawką projekt został skierowany ponownie do Komisji Nadzwyczajnej.


Zgodnie z rządowym projektem nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta szpitale nie będą mogły pobierać opłat od rodziców i opiekunów przebywających w placówkach z dzieckiem lub z osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym. Obecnie opłaty pobierane przez szpitale są bardzo zróżnicowane, i choć na ogół nie są wysokie, to jednak przy dłuższym pobycie mogą stać się poważnym obciążeniem dla rodzinnego budżetu. Propozycje zawarte w projekcie mają ułatwić możliwie jak najczęstsze i nieograniczone kontakty leczonych dzieci z osobami bliskimi, bo ich obecność jest korzystna dla małych pacjentów. Sprawozdanie Komisji Zdrowia przedstawiła poseł Anna Czech. W związku ze zgłoszoną poprawką projekt został skierowany ponownie do KZ.


Celem senackiego projektu nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego jest wprowadzenie do procedury administracyjnej zasady, że nadanie pisma w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, w Szwajcarii albo w państwie członkowskim EFTA – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym będzie zrównane w skutkach z nadaniem pisma w polskiej placówce pocztowej. Projekt koryguje ponadto przepis Kpa, dotyczący obowiązku wskazania pełnomocnika do doręczeń w Polsce. Doprecyzowano, że nie dotyczy on nie tylko osób mieszkających w innym kraju Unii Europejskiej, ale także w Szwajcarii i państwach członkowskich EFTA – stronach umowy o EOG. Analogiczne rozwiązania funkcjonują już w procedurze cywilnej, karnej i sądowo-administracyjnej. Projektowane rozwiązanie ułatwi korzystanie z praw obywatelom polskim przebywającym poza granicami kraju. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach przedstawił poseł Bartłomiej Wróblewski. Do III czytania projektu Sejm przystąpi w bloku głosowań.
Rządowy projekt ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym ma na celu zastąpienie obowiązujących obecnie przepisów w tym zakresie i wdrożenie do polskiego porządku prawnego szeregu regulacji unijnych. Projekt wprowadza przepisy ustalające funkcjonowanie i wdrożenie w RP Skomputeryzowanego Systemu Rejestracji Broni Palnej. Do projektu wprowadzono definicje odnoszące się do broni palnej w związku z jej: wywozem oraz wywozem czasowym do krajów trzecich, tranzytem poprzez kraj trzeci do kraju trzeciego. Projekt zakłada również zasady wydawania zezwoleń na ww. wywozy broni palnej, procedury uproszczone w zakresie wywozu czasowego i powrotnego broni palnej na wniosek przedsiębiorców albo podmiotów, którym została udzielona koncesja na wytwarzanie lub obrót bronią palną. W projekcie ujęto zasady oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych przedstawiła poseł Anna Maria Siarkowska. W związku ze zgłoszonym wnioskiem o odrzucenie oraz poprawkami projekt został skierowany ponownie do KAiSW.


Senacki projekt nowelizacji ustawy - Prawo spółdzielcze dotyczy dostosowania prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16 czerwca 2015 r. (K 25/12) i postanowienia TK z 15 lipca 2015 r. (S5/15). Zakłada zniesienie możliwości „płynnego” przekształcania spółdzielni pracy w spółki handlowe. Zmiana formy prowadzenia działalności przez spółdzielnię pracy będzie mogła nastąpić wyłącznie przez uprzednią likwidację spółdzielni. Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju przedstawił poseł Jerzy Meysztowicz. Do III czytania projektu Sejm przystąpi w bloku głosowań.


W projekcie nowelizacji ustawy o pracowniczych planach kapitałowych rząd proponuje zniesienie limitu 30-krotności podstawy wpłat w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Uprości to ich ewidencjonowanie oraz ułatwi życie pracownikom i pracodawcom, którzy mogą nie mieć pewności, czy osiągnęli powyższy limit. Projekt wprowadza też do systemu PPK inne uproszczenia m. in.: Rozszerzenie katalogu osób zatrudnionych o osoby na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński, umożliwienie przekazywania informacji uczestnikom PPK za pomocą systemu teleinformatycznego instytucji finansowej, a gdy nie będzie takiej możliwości – przez przekazywanie ich w postaci papierowej. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych przedstawił poseł Andrzej Szlachta. W związku ze zgłoszonymi poprawkami projekt został skierowany ponownie do KF.


Rządowy projekt nowelizacji ustaw: o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz o działach administracji rządowej dotyczy uporządkowania i doprecyzowania zadań Polskiej Agencji Kosmicznej (PAK) jako agencji wykonawczej, mającej zapewnić potrzebne wsparcie eksperckie i wiedzę technologiczną innym organom administracji publicznej zaangażowanym w działalność kosmiczną i przede wszystkim odpowiedzialnej za przygotowanie i koordynację wdrażania Krajowego Programu Kosmicznego oraz dostosowanie nadzoru nad tym pomiotem do rozwiązań obowiązujących w innych krajach europejskich. Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej oraz Gospodarki i Rozwoju przedstawił poseł Tadeusz Dziuba. W związku ze zgłoszonymi poprawkami projekt skierowano ponownie do Komisji.


Pozostałe punkty pierwszego dnia obrad


Na forum Sejmu przedstawiono sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku Komendanta Głównego Policji z 20 grudnia 2018 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie poseł Joanny Schmidt. Zaprezentowano również sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Dawida Wachowiaka z 5 grudnia 2018 r., uzupełnionego w 5 lutego 2019 r., o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Sławomira Nitrasa. Decyzje w przedmiotowych sprawach Izba podejmie w bloku głosowań.

Redakcja PL

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe